تمرینات یوگا به عنوان یک روش درمانی برای کاهش و یا به تاخیر انداختن خستگی به شمار می‌رود

گیل وب دا / به گزارش ایسنا، در پژوهشی که انجام شده است، هدف اصلی یافتن تاثیر تمرینات یوگا بر بهبود وضعیت خستگی زنان مبتلا به ام اس بود و با این هدف از بین جامعه آماری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس افراد مورد نظر به عنوان آزمودنی انتخاب و به دو گروه مساوی تقسیم شدند و بر حسب گروه کنترل و آزمایش به مدت هشت هفته (۲۴ جلسه) تمرینات مختلف یوگا به اجرا درآمد.

می‌توان نتیجه‌گیری کرد که احتمالا تمرینات یوگا با افزایش قدرت، استقامت، ‌توسعه انعطاف‌پذیری و برقراری تعادل عضلانی از یک طرف و بهبود خلق‌وخو و بهبود حالت‌های روانی، رشد احساسات سودمند و بهبود تعادل و کارکردهای شناختی و افزایش توجه از سوی دیگر توانسته است خستگی را در نمونه‌های مورد آزمون کاهش دهد.

در نهایت پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه تمرینات یوگا به عنوان یک روش درمانی غیرتهاجمی، ‌درمانی تکمیلی و بدون عوارض جانبی برای کاهش و یا به تاخیر انداختن خستگی به شمار می‌رود، در کنار دیگر درمان‌های بالینی و مصرف دارو توسط بیماران مبتلا به ام اس مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به یافته‌های بدست آمده پس از ۲۴ جلسه انجام تمرینات، بهبودی در افراد مبتلا روند بهتری داشته است.

نتایج این پژوهش که از سوی علیرضا آقابابا انجام شده است از سوی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در اختیار ایسنا قرار داده شد.