طی دیدار مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت عملکرد یکساله این مدیریت، تشریح شد.

گیل وب دا / سه شنبه طی دیدار دکتر حیدر محمودی چناری – مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دکتر محمد حسین حیدری – مدیر کل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ، ضمن تشریح  عملکرد یکساله این  مدیریت ، مسایل و چالش های موجود در بحران کرونا همچنین، مسایل ویژه مدیریت های بازرسی مورد ارزیابی قرار گرفت