دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد خرید خدمت سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

(و ب دا): دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد خرید خدمت سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
 برای مشاهده آگهی مناقصه کلیک کنید.